Žádost o individuální vzdělávání

  ŽÁDOST  O  INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - vzor

 

 

a.Jméno a příjmení žáka: 

 

   Rodné číslo:

 

   Trvalé bydliště:

 

 

 

b.Období (ročník, příp. pololetí, kdy má být žák individuálně vzděláván) :

     od …  do …   , podle toho, jak potřebujete a jak chcete. Kdyby se mezitím něco přihodilo,můžete požádat o zrušení individ.vzdělávání.

 

c.Důvody pro individuální vzdělávání žáka:

   Napište svoje důvody.

 

d.Popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek           ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka:

Např. : Byt (domek) je dostatečně prostorný k tomu,aby mohl být využíván ke vzdělávání žáka. Žák má svůj vlastní pracovní prostor,místnosti jsou dobře osvětlené,větratelné a vhodně vybavené. Prostředí neohrožuje zdraví žáka.

 

e.Doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat:

    viz. Příloha č.1. (kopie maturitního vysvědčení nebo dokladu o ukončení vysoké školy)

 

f.Seznam učebnic a učebních textů,které budou ve výuce užívány, pokud nejde o učebnice uvedené v § 27 odst. 1:

Nepatří sem učebnice, které mají schvalovací doložku MŠMT a jejichž seznam vyšel ve věstníku. Napište jenom něco z toho,co používáte mimo učebnice. Např.nějaké encyklopedie, výukové programy …

 

 

g.Další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka:

Např. :  Nejsme si vědomi žádných skutečností,které by negativně ovlivňovaly vzdělávání žáka. Pozitivní: individuální péče,menší nemocnost…

 

h.Vyjádření školského poradenského zařízení:  viz. Příloha č.2. (Stačí prohlášení, že není námitek proti individuálnímu vzdělávání žáka.

 

 

Datum a podpisy zákonných zástupců žáka: