Usnesení valné hromady 2003 (Praha, 7. 6. 2003)

Valná hromada Asociace pro domácí vzdělávání:
• 1. vzala na vědomí zprávu o činnosti Asociace pro domácí vzdělání (dále jen ADV) za uplynulé období, přednesenou prezidentkou Jaroslavou
Simonovou
• 2. vzala na vědomí zprávu o hospodaření ADV za rok 2002
• 3. vzala na vědomí zprávu dozorčí rady ADV
• 4. vzala na vědomí návrh plánu činnosti pro nadcházející období
• 5. schválila rozpočet ADV na rok 2003
• 6. uložila prezídiu podat Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR připomínky k návrhu nového školského zákona a tyto zaslat na
vědomí příslušnému výboru a jednotlivým poslaneckým klubům Poslanecké sněmovny PČR
• 7. vyzývá své členy, příznivce domácího vzdělávání a partnerské organizace, nechť se obrátí na své volené zástupce - členy Parlamentu ČR a
tlumočí jim svou podporu výše uvedených pozměňovacích návrhů ke školskému zákonu
• 8. zmocňuje presidium, aby v případě legislativního ohrožení existence domácího vzdělávání svolalo mimořádnou valnou hromadu k
rozhodnutí o dalším postupu
• 9. vzala na vědomí informaci prezídia o udělení čestného členství v ADV PhDr. Václavu Mertinovi
V Praze 7. června 2003